دیدار به قیامت لعنتی !

خدانحافظ ای دفترچه قسط تمام نشدنی !

خدانحافظ ای زخم التیام نشدنی !

خدانحافظ ای کابوس رویای نیمه شب همه فصول !

خدانحافظ ای رئیس شعبه خبیث و چپول !

خدانحافظ ای سوهان چندین ساله روح !

خدانحافظ ای وصال حلوای تو نیازمند عمر نوح !

خدانحافظ ای کوچولوی جوان پیر کن !

خدانحافظ ای روبه شیر در زنجیر کن !

خدانحافظ ای گند مکرر !

خدانحافظ ای سراب مشجر !

خدا نحافظ ای استغفال عظیم !

خدانحافظ ای کسری بودجه با تنظیم !

خدانحافظ ای استعمار بزرگ !

خدانحافظ ای مینی اژدها بچه مار بزرگ !

خدانحافظ ای استثمار کلفت !

خدانحافظ ای که باید به تو ........ هی گفت !

خدانحافظ ای لگد ناثواب در بیضه !

خدانحافظ ای مترادف ظلم اسرائیل با غزه !

خدانحافظ ای خود کرده بی تدبیر !

خدانحافظ ای المان مدرنیته عالمگیر !

خدانحافظ ای ۴٨ ماه زایمان بی وقفه !

خدانحافظ ای که تا چشم به هم بزنی ...... حرفه !

خدانحافظ ای سزارین بی دکتر بی هوشی !

خدانحافظ ای آبدوریوچاگی تو گوشی !

خدانحافظ ای پیشکش ضخیم و زمخت موسسه بنیاد سابق و سینای فعلی !

خدانحافظ ای کمک به رشد سرانه ناخالص ملی !

خدانحافظ ای یادگار سالهای جوانی به زیر فشار اندر !

خدانحافظ ای یادگار پدر جد و پدربزرگ و پدر !

خدانحافظ ای این رسید بدون ثبت ماشینی اعتبار ندارد !

خدانحافظ ای این رسید دیگر با ثبت ماشینی هم اعتبار ندارد !

خدانحافظ ای کارت شناسایی صنف نزول خورهای رسمی تهران و ایران و حومه !

خدانحافظ ای اسم مادرت بریتنی اسپیرز و اسم بابابزرگت جرثومه !

خدانحافظ ای سود ٢٧ درصدی بانکداری بدون ربای اسلامی !

خدانحافظ ای کره و حلواشکری و زرشک و مربای اسلامی !

خدا نحافظ ای دسته بیل نقره ای به ارتفاع برج میلاد اندر مسلمین !

خدانحافظ ای پای قلم شده رفته به اختیار بر روی مین !

خدانحافظ ای یوغ طلایی و بوق برنزی و صدها جایزه ممتاز دیگر !

خدانحافظ ای دمل تا ابد باز و افق پیشرفت با وعده های صد تا یک غاز دیگر !

خدانحافظ ای شیردوش بی رحم پستان خشکانده عوضی !

خدانحافظ ای این سالها استخوان ترکانده عوضی !

خدانحافظ ای کارت ملی طبقه متوسط !

خدانحافظ ای تناردیه ... ای عذاب کوزت !

خدانحافظ ای خوب بد زشت لعنتی !

خدانحافظ ای خوب بد زشت لعنتی !

دیدار به جهنم !

دیدار به قیامت !!

  
نویسنده : محسن باقرلو ; ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
تگ ها :